برای اثبات کیفی وجود گلوتارآلدئید در محلول اولترا، با استفاده از محصول ضدعفونی‌کننده حاوی گلوتار آلدئید و اندیکاتور مربوطه، محلولی با حجم‌های معین تهیه می‌کنیم و بعد از گذشت زمان مناسب همانطور که در عکس‌ها مشهود است؛ محلول تغییر رنگ می‌دهد، که شاهدی بر وجود گلوتار آلدئید به میزان نیاز برای استفاده در موارد High level می‌باشد.