در ادامه برگزاری کارگاه‌های آموزشی در بیمارستان‌های سراسر کشور كارگاهی با عنوان سمپوزيوم كنترل وپيشگيری از عفونت‌های بيمارستانی در بیمارستان دکتر موسوی گرگان برگزار شد.
این سمینار با تدريس اقاي دكتر سالاري و با شيوه ارائه سناريوها بالينی برگزار و با استقبال بسیار خوبی از طرف مسئولين بخش‌های ويژه و سرپرستاران رو برو شد.