حضور سازیبا در دانشکده علوم پزشکی استان البرز به مناسبت هفته پژوهش و دریافت لوح و جایزه برند برتر از مسولین استان…