” همزمان با برگزاری نمایشگاه اگروفود ۲۰۱۸ همایش میکروزد با موضوع مدیریت کیفی میکروبی مورخ شنبه ۹ تیر ماه ساعت ۹:۳۰ الی ۱۰ برگزار خواهد شد. ”