راند و بازدید بالینی آموزشی در محور پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی همراه با مشاوره و آموزش حضوری و چهره به چهره پزشکان، پرستاران، کمک بهیاران و نیروهای خدماتی در مورد فرایندهای مختلف شامل بهداشت دست، پاکسازی، ضدعفونی و استریلیزاسیون، بهداشت محیط، احتیاطات استاندارد و بر مبنای راه انتقال، پیشگیری از عفونت های شایع بیمارستانی، نظام مراقبت و …. با همراهی اعضای کلیدی کمیته کنترل عفونت بیمارستان کمالی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی البرز در واحد استریلیزاسیون، اتاق عمل، اورژانس، بخش های مراقبت ویژه بزرگسالان و نوزادان با تدریس آقای دکتر سالاری و اسپانسری سازیبا انجام گرفت.