بازدید بالینی آموزشی در محور پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی مطابق با سنجه های نسل چهارم اعتبار بخشی بیمارستانی، همراه با مشاوره مدیریتی و آموزش حضوری و چهره به چهره پزشکان، پرستاران، کمک بهیاران و نیروهای خدماتی در مورد فرایندهای مختلف شامل بهداشت دست، پاکسازی، ضدعفونی و استریلیزاسیون، بهداشت محیط، احتیاطات استاندارد و بر مبنای راه انتقال، پیشگیری از عفونت های شایع بیمارستانی، نظام مراقبت و … با همراهی اعضای کلیدی کمیته کنترل عفونت بیمارستان ها و مراکز درمانی کشور در راستای توانمندسازی پزشکان و کارکنان به ویژه در واحد استریلیزاسیون مرکزی، اتاق های عمل، اورژانس، آندوسکوپی و بخش های مراقبت ویژه توسط مدرس ارجمند جناب آقای دکتز سالاری در بیمارستان های باهنر ، تخت جمشید و امام حسین استان البرز انجام گرفت.