بازديد باليني آموزشي در محور پيشگيري و كنترل عفونت بيمارستاني مطابق با سنجه های نسل چهارم اعتبار بخشی بیمارستانی، همراه با مشاوره مديريتي و آموزش حضوري و چهره به چهره پزشكان، پرستاران، كمك بهياران و نيروهاي خدماتي در مورد فرايندهاي مختلف شامل بهداشت دست، پاكسازي، ضدعفوني و استريليزاسيون، بهداشت محيط، احتياطات استاندارد و بر مبناي راه انتقال، پيشگيري از عفونت هاي شايع بيمارستاني، نظام مراقبت و … با همراهي اعضاي كليدي كميته كنترل عفونت بیمارستان ها و مراکز درمانی کشور در راستای توانمندسازی پزشکان و کارکنان به ویژه در واحد استريليزاسيون مرکزی، اتاق های عمل، اورژانس، آندوسكوپي و بخش هاي مراقبت ويژه توسط مدرس ارجمند جناب آقای دکتز سالاری در بیمارستان های باهنر ، تخت جمشید و امام حسین استان البرز انجام گرفت.