۵ تا ۸ میلیون انسان در سال می توانند به زندگی ادامه دهند اگر پزشکان، پرستارها و دیگر کادر درمانی بهداشت دست را رعایت نمایند.