سمینار کنترل عفونت با روش طرح سناریوهای بالینی با امتیاز بازآموزی با همکاری معاونت درمان استان آذربایجان شرقی مورخ 28/6/98 با حضور مسئولین کنترل عفونت و بهداشت محیط و مسئولین اتاق عمل در استان آذربایجان شرقی با سخنرانی آقای دکتر سالاری برگزار گردید.
حضور و سخنرانی آقای دکتر نقیلی ، سانتر کنترل عفونت استان آذربایجان شرقی نیز در این سمینار که برای اولین بار با حضور 3 گروه تخصصی بیمارستانی در این استان برگزار گردید نیز شایان ذکر است.