در تاریخ ۱۰ خرداد ۹۶ در بيمارستان نيمه شعبان ساری استان مازندران یک برنامه آموزشی شامل تور چرخشی بهداشت دست از طريق بررسی بهداشت دست قبل و بعد از هند راب با هدف تاکيد بر اجرای درست مراحل هند راب و هند واش و سمينار آموزشی با عنوان روش‌های کاهش عفونت و زخم بعد از عمل و تشريح برخي مفاهيم پايه کنترل عفونت با تدريس جناب آقای دکتر امير سالاري برگزار شد.
گروه‌های مخاطب جهت حضور در سمينار سرپرستاران، مسئولين اتاق عمل، بخشهای ويژه، پرستاران و بهياران و کمک بهياران بودند.