با كسب اجازه از رياست محترم بيمارستان و مديريت داخلی بيمارستان و با همكاری بسيار خوب کارشناس بهداشت محيط، مسئول بهبود کنترل کيفيت و سوپروايزر کنترل کيفيت برگزار شد.
اين سمينار با تدريس بسيار خوب اقاي دكتر سالاری به‌ شيوه ارائه سناريوهای بالينی با حضور و دعوت مسئولين بخشهای ويژه و سرپرستاران برگزار شد.