محصولات عمومی


پدیده جهانی شدن، توسعه گردشگري و همچنین افزایش مصرف غذا در خارج از منزل در جوامع مختلف، سبب رونق، پیشرفت و رقابت رستوران‌ها با یکدیگر شده است که این رقابت علاوه بر کیفیت و قیمت غذا شامل نحوه سرویس دهی و خصوصا رعایت اصول بهداشتی می‌شود. از طرف دیگر گسترش بیماري‌هاي قابل انتقال ازطریق مصرف غذا، به عنوان یک معضل جهانی مطرح شده است و همه ساله موجب ابتلا و مرگ تعداد قابل توجهی از مردم می‌شود، اهمیت آموزش و اجراي منظم اصول بهداشتی در پیشگیري از انتقال این بیماري‌ها انکار ناپذیر است. همچنین حفظ سلامت پرسنل، یکی از مهمترین دلایل اجراي صحیح اصول بهداشتی در مراکز رستورانی می‌باشد زیرا با جلوگیري از انتقال آلودگی یا بیماري به پرسنل، سبب حفظ سلامت افراد خانواده و جامعه و در نهایت ارتقاء سطح فرهنگ و بهداشت عمومی کشور می‌شود. بنابراین رعایت اصول صحیح بهداشتی از جمله شستشو و ضدعفونی‌کردن کف، دیوار، شیشه‌ها، محوطه آشپزخانه، تخته کار و سطوحی که براي خرد کردن مواد اولیه از جمله سبزیجات، گوشت، مرغ و ماهی از آنها استفاده می‌شود، چرخ گوشت‌ها، سطوح مورد استفاده در پخت و پز و سرویس دهی، میزهاي پذیرایی، صندلی‌هاي کودك، سرویس‌هاي بهداشتی، دست و لباس‌هاي پرسنل و همچنین وسایل صرف غذا مانند قاشق، چنگال، لیوان و … تاثیر مستقیم بر کیفیت رستوران و میزان رضایتمندي مشتریان دارد که نهایتا منجر به افزایش سطح بهداشت عمومی، سلامت پرسنل و مشتریان و پیشی گرفتن از رقبا می‌گردد.

دست


 HD


HD-Gel

سطوح


Microzoda