۱۱ اسفندماه روز ملی بهداشت محیط را به همه مسئولین محترم بهداشت محیط و تمامی دوستداران محیط زیست تبریک می گوییم.