جوهره پرستار، ارتباط شفابخشی است که در نتیجه وجود یک تعامل متقابل و دو طرفه با بیمار شکل می‌گیرد و منجر به توجه به بیمار با مجموع نیازهای او می‌شود و از این رو حضور پرستار جز لاینفک مراقبت جامع است. در مراقبت جامع، هدف رفع همه جانبه نیازهای بیمار از طریق تسکین بخشی به جسم و روح است. این توانایی مراقبت به گونه ای که اشتراک‌های انسانی را ارج نهد پایه و اساس پرستاری به عنوان یک عمل مراقبتی است. همانگونه که فلورانس نایتینگل مشهور به بانوی چراغ‌به‌دست، پرستار و ریاضیدان و آماردان بزرگ انگلیسی و بنیانگذار حرفه پرستاری مدرن با تحمل بی خوابی درتمام طول شب برسر بیماران می‌گشت و ضمن درمان به آنها دلداری می‌داد. او با فعالیت‌های مستمرش به شخصیتی مهم در بهبود وضعیت سلامتی سربازان در دوران جنگ بدل شد که تأثیری عمیق در سطح جهانی برجای گذاشت و به همین خاطر زادروز فلورانس نایتینگل پرستار انگلیسی و بنیانگذار حرفه پرستاری مدرن در ۱۲ می (مطابق با ۲۲ اردیبهشت) به عنوان روز پرستار انتخاب شده‌ است.