روز آفرینش صبر، روز وقار، روز شکوفایی دست های مهربان پرستار مبارک باد.