با توجه به شیوع انواع بیماری‌هاي همه گیر در میان جمعیت دام و طیورو بروز مقاومت میکروبی نسبت به عوامل ضدعفونی‌کننده، نیاز به استفاده از یک ضدعفونی‌کننده سطح بالا در صنعت دامپروري بیش از پیش احساس می‌گردد. محلول کنسانتره ضدعفونی‌کننده سطح بالاي اولترا-وت با طیف اثر وسیع، روي کلیه میکروارگانیسم‌ها و عوامل بیماریزا از جمله باکتری‌هاي گرم منفی و مثبت قارچ‌ها، کپک‌ها و جلبک‌ها می‌توان این نیاز را برطرف سازد. این محلول در رقت‌هاي مختلف و جهت کاربردهاي گوناگون قابل تهیه و در دسترس می‌باشد.